OBMEDZENIE PLATIEB V HOTOVOSTI

Od 1. januára 2013 vstúpil do platnosti zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej len ako „Zákon“), ktorý bol prijatý na základe Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012 – 2016.

Na začiatok je potrebné uviesť, že platba v hotovosti, ktorá sa dohodla už pred 1. januárom 2013 a ktorá sa ma uskutočniť po 1. januári 2013 a jej hodnota prevyšuje výšku uvedenú nižšie, možno vykonať do 31. marca 2013 bez toho, aby boli subjekty, ktoré túto platbu uskutočňujú, postihnuté sankciou.

V zmysle tohto Zákona sa rozlišuje, či platbu v hotovosti uskutočňujú právnické osoby, či fyzické osoby podnikatelia alebo na druhej strane fyzické osoby nepodnikatelia. Horná hranica pre výšku platby v hotovosti je stanovená na 5 000 EUR, ak ide o platbu v hotovosti medzi právnickými osobami, či fyzickými osobami podnikateľmi. Medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi je horná hranica pre výšku platby v hotovosti stanovená až na 15 000 EUR. Viacero samostatných platieb, ktoré vyplývajú z jedného právneho vzťahu sa spočítavajú a ich súčet tvorí na účely Zákona hodnotu jednej platby v hotovosti.

ZAHRANIČNÝ PRVOK

V prípade ak by sa platba v hotovosti uskutočňovala v inej mene ako je euro, je potrebné prepočítať hodnotu platby v hotovosti referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný v deň predchádzajúci dňu platby v hotovosti. Ak by sa platba v hotovosti uskutočňovala v cudzine, v súvislosti s plnením uskutočneným na území Slovenskej republiky a príjemca, alebo odovzdávajúci by mal v Slovenskej republike trvalý pobyt, prechodný pobyt, tolerovaný pobyt, sídlo, prevádzkareň alebo miesto podnikania, vzťahuje sa na takúto platbu v hotovosti Zákon rovnakou mierou, ako keby platba v hotovosti prebehla na území Slovenskej republiky, s výnimkami, ktoré určuje Zákon.

VÝNIMKY

Zákon stanovuje viacero výnimiek, na ktoré sa obmedzenie výšky platby v hotovosti nevzťahuje. Ide o prípady poskytovania platobných služieb, poštových služieb, alebo služieb poštového platobného styku, prevádzkovanie zmenárenskej činnosti, pri predaji alebo výmene bankoviek alebo mincí vrátane výmeny slovenských korún za eurá v hotovosti Národnou bankou Slovenska, prípady v súvislosti so súdnym konaním, v súvislosti s úschovou peňazí, pri exekúcii alebo výkone rozhodnutia, v prípade ak povinnosť odovzdať alebo prijať platbu v hotovosti ustanovuje osobitný predpis a ďalšie.

POKUTA

Treba podotknúť, že ak by došlo k platbe v hotovosti, ktorej hodnota je vyššia ako stanovuje Zákon, nie je tým dotknutá platnosť právnych úkonov na základe ktorých sa vykonala platba v hotovosti. Daňový, alebo colný úrad môže však za takéto porušenie Zákona, ktoré sa považuje za priestupok, uložiť fyzickej osobe nepodnikateľovi pokutu až do výšky 10 000 EUR a právnickej osobe, či fyzickej osobe podnikateľovi až do výšky 150 000 EUR. Priestupku sa môže dopustiť tak odovzdávajúci platby v hotovosti, ako aj príjemca platby v hotovosti. Zodpovednosť za takýto priestupok však zaniká, ak príslušný orgán nevydá rozhodnutie o pokute do dvoch rokov odo dňa, keď sa o správnom delikte dozvedel, najneskôr však do piatich rokov, od konca roka, v ktorom došlo k porušeniu obmedzenia výšky hodnoty platby v hotovosti podľa Zákona.

Tento obsah bol zaradený v Novinky. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.